Põhikiri

Järvamaa Naiste Tugikeskus

PÕHIKIRI

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Järvamaa Naiste Tugikeskus, lühidalt JNT.

1.2 Järvamaa Naiste Tugikeskus on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine

1.3 Järvamaa Naiste Tugikeskus asukohaks on Eestimaa, Järvamaa.

1.4 Järvamaa Naiste Tugikeskuse majandusaasta on 01.01-31.12.

  1. EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED

2.1  JNT tegevuse põhieesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega  (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne jm vägivald, sh inimkaubandus ja prostitutsioon) läbi  ennetustöö ja vägivalla ohvrite abistamise ning üldise soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ühiskonnas.

Naistevastase vägivalla all mõistame igasugust soolisel erinevusel põhinevat vägivalda, mille tulemuseks on, või mis võib tõenäoliselt lõppeda füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahjustuse või kannatuse tekitamine naistele; kaasa arvatud sellise tegevusega ähvardamine, sunniabinõude tarvitamine või  vabadustest ilmajätmine avaliku või eraelu sfääris.

2.2 JNT esmaseks eesmärgiks on  abistada lähisuhte vägivalla all kannatavaid naisi (vajadusel koos lastega) ning aidata neil vägivalla ringist väljuda.

2.2.1 JNT pakub naistevastase vägivalla ohvritele järgmisi teenuseid:

– varjupaigateenus:

– kriisinõustamine:

– sotsiaalnõustamine;

– psühholoogiline nõustamine;

– psühhoteraapia;

– juriidiline nõustamine;

– tugiisiku teenuse pakkumine;

– muud ohvrit toetavad teenused.

2.3 JNT osaleb ohvrit abistava tugivõrgustiku loomisel ja tugivõrgustiku töös.

2.4 JNT arendab koostööd teiste  maakondade samalaadsete organisatsioonidega,  teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste organisatsioonidega.

2.5 JNT töötab välja ja viib ellu projekte ning programme naistevastase vägivalla ennetamiseks, ohvrite abistamiseks ja avalikkuse teavitamiseks.

2.6  JNT korraldab koolitusi, seminare, konverentse oma liikmetele

ja teistele isikutele.

2.7 JNT organiseerib avalikke üritusi ja avaldab teavet oma tegevuse kohta.

2.8  JNT teeb ettepanekuid oma tegevuse eesmärkidega seonduvate õigusaktide, strateegiate, tegevuskavade jm vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks; arendab majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks.

2.9 JNT maksab stipendiume, toetusi vastavalt juhatuse poolt vastu võetud korrale.

  1. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 JNT liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada JNT eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

3.2 JNT  liikmeks astumiseks esitab kandidaat JNT juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub järgima ühingu põhikirja.

3.3 JNT  liikmeks vastuvõtmise otsustab  juhatus või põhikirja  punktos  2.1  toodud juhul üldkoosolek.

3.4  JNT-st väljaastumine toimub liikme sellekohase kirjaliku avalduse alusel või juhatuse otsusega.

3.5 Juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme JNT liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul avalduse esitamisest.

3.6  Liikme võib ühingust  välja arvata juhatuse otsusega, kui:

3.6.1 .Liige kahjustab oma tegevusega JNT head nime või mainet või tema tegevus ei ole kooskõlas JNT eesmärkidega;

3.6.2 Liige on jätnud täitmata muu olulise kohustuse JNT ees.

3.7. Liikme väljaarvamise otsustab JNT juhatus oma koosolekul, teatades sellest väljaarvatavale liikmele kirjalikult 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel Väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.8  Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval JNT üldkoosolekul.

  1.  LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1    Liikmel on õigus:

4.1.1 osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

4.1.2. olla valitud juhatuse liikmeks;

4.1.3. saada juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;

4.1.4. kasutada ettenähtud korras ühingu vara.

4.2. Liige on kohustatud:

4.2.1.  järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja juhatuse ning üldkoosoleku otsuseid.

4.2.2 teatama juhatusele  ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul peale nende muutumist.

  1. ÜLDKOOSOLEK

5.1   JNT kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal liikmel on üks hääl.

5.2   Üldkoosoleku pädevuses on:

5.2.1        põhikirja ja eesmärgi muutmine;

5.2.2        juhatuse liikmete valimine;

5.2.3        JNTst liikmest väljaarvamise ja liikmeks vastuvõtmise lõplik otsustamine, kui juhatuse vastava otsuse peale on kaevatud;

5.2.4        muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3  . Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus  seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.

5.4   Juhatus teavitab liikmeid üldkoosoleku kokkukutsumisest seaduses sätestatud korras.

5.5  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liikmetest.

5.6   Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest kui põhikiri või seadus ei  näe ette suurema häälte enamuse nõuet.

5.7  Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.

  1. JUHATUS

6.1   Juhatus, mis koosneb kahest kuni viiest liikmest, esindab ühingut õigustoimingutes ja juhib tema igapäevast tegevust.

6.2   Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

6.3   Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse tähtajaga kolm aastat.

6.4  Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

6.5  Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.

6.6   Juhatus omab õigust otsustada kõiki strateegia, planeerimise ja juhtimisega seotud küsimusi, mis pole põhikirja kohaselt jäetud üldkoosoleku pädevusse.

6.7  Juhatuse pädevuses on:

6.7.1. pidada JNT liikmete arvestust;

6.7.2 koostada JNT  eelarve ja tegevusplaan;

6.7.3 kasutada, käsutada ja vallata vastavalt seadusele ja põhikirjale mittetulundusühingu vara;

6.7.4 korraldada mittetulundusühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

  1.  ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

7.1   JNT ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

7.2   Likvideerijateks on juhatuse liikmed.

7.3  Kui pärast kõigi varaliste nõuete rahuldamist tekib varade jääk, antakse vara üle samalaadse eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule.